ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་ཤེས་རིག་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་ཤེས་རིག་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ས་མིག་ཁོངས་སྨན་པ་དང་། ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་རིང་། ཚན་རིག་དགེ་འོས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།    སྨན་སྦྱོར་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ།  སྨན་སྦྱོར་ཌིབ་ལོ་མ། ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་རིང་ཌིབ་ལོ་མ་བཅས་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཁྱོན་གྲངས ༢༣ ཡོད། ཟུར་བཅད་ས་མིག་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་འདོད་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་གཤམ་གསལ་དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་འཚེམས་ལུས་མེད་པ་དྲྭ་ཐོག་ཁོ་ནའི་བརྒྱུད་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༠༦ ཚེས་ ༡༦ འགྱངས་མེད་གཤམ་འོག་གི་གསང་ཐིག་ལ་བཤེར་འབེབས་དང་། ཡང་ན་གཤམ་གསལ་དྲྭ་ལམ་སྦྲེལ་ཐག་འབུལ་དགོས། གོང་གསལ་དུས་བཀག་གི་རྗེས་སུ་སྙན་ཞུ་འབུལ་མཁན་བྱུང་ན་རྩིས་མེད་ཡིན།

https://forms.gle/1wnPtMjy1pwHna5H9 

 ༡༽ ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཞུ་ལེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་། དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དྲ་ཐོག་བརྒྱུད་ཡར་འཇུག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ།

༡། སྙན་ཞུ་འབུལ་མི་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཐོག་དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༣༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། གལ་ཏེ་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ། ཁ་བྲལ་སོང་བ་ཅི་རིགས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གནང་བའི་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ ༼ འགེངས་ཤོག་ཀ་པ་༽ ཡི་ནང་ཁ་གསལ་འགེང་དགོས།

༢། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་འབུལ་དགོས།

༣། སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཆེད་ NEET UG 2024 ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ (Admit Card) ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།

༤། ཨིན་ཇི་ནི་ཡར་རིང་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་ཆེད་ JEE  ཚུད་རྒྱུགས་ཀྱི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་འབུལ་དགོས།

༥། བུམ་སྐྱོན་གསུམ་བྲལ་གྱི་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།

༦། སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒན་བདག་གནང་ཡོད་ཚེ་དེའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།

༧། ཤེས་རིག་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཡོངས་ཡིག་རྒྱུགས་ནང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ཡན་ལོན་པ་ཞིག་དགོས། དེ་མིན་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་སྒྲིག་གཞི་ནང་གསལ་བོད་ཡིག་ལ་བརྒྱ་ཆ་ཆ་བགོས་བཞིན་ཐོབ་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་དང་ཚད་མཉམ་ཡིག་རྒྱུགས་ཞིག་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༦ ཚེས ༡༨  ཉིན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་ན་དེའི་ནང་ཞུགས་ཏེ་ཉུང་མཐར་བརྒྱ་ཆ་ ༣༣ ལོན་དགོས།

༨། སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ཞབས་སྟེགས་རྣམས་ཚུད་རྒྱུགས་ (NEET UG 2024) ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་གཞིར་བཟུང་བརྒྱ་ཆ་རྩེ་བཏོག་གིས་འགེང་རྒྱུ།

༩། སྨན་པའི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་ཕུད་དེ་མིན་ཟུར་བཅད་ས་མིག་གཞན་རྣམས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་གསར་ཐོན་རྣམས་ལ་གོ་སྐབས་དང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང༌། ས་མིག་ལྷག་མ་ཡོད་ན་སློབ་ལོ་སྔོན་མའི་སྙན་འབུལ་བར་གོ་སྐབས་གནང་རྒྱུ།

༢། ཟུར་བཅད་ས་མིག                                                              ས་མིག་གྲངས་ ༢༣

S.No. Subject/ Course Seat Min  Required %
1 Medical seats (MBBS)

HP State

5 60% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 60% in PCB
2 Medical seats (MBBS) Central Govt. 1 60% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 60% in PCB
3 Civil Engineering 2 50% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 50% in PCM
4 Mechanical Engineering 1 50% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 50% in PCM
5 Chemical Engineering 1 50% as per  DoE Scholarship Rule’s  Calculation & 50% in PCM
6 Computer Engineering 2 50% as per  DoE Scholarship Rule’s  Calculation & 50% in PCM
7 Electrical Engineering 1 45% as per  DoE Scholarship Rule’s  Calculation & 45% in PCM
8 B. Pharmacy 1 60% as per  DoE Scholarship Rule’s  Calculation 45% in PCB/M
Total 14
1 D. Pharmacy 1 45% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 45% in class XII PCB/M
2 Chemical Engineering 1 45% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 45% in class XII PCB/M
3 Electrical Engineering 1 45% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 45% in class XII PCB/M
4 Printing Engineering 2 40% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 40% in class XII PCB/M
Total 5
1 B.Sc. B.Ed. 4 60% as per  DoE Scholarship Rule’s Calculation & 60% in class XII PCB/M
Total 4

 

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༣ ལ།

འབྲེལ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།      སློབ་ཡོན་ཚན་པའི་འབྲེལ་ལས།    7018111983,  9805688414, 6230335844

གློག་འཕྲིན་ཁ་བྱང་།           [email protected] / [email protected]

DOEReserved Seat Announcement 2024
སྔོན་མ།
གཞི་རིམ་འོག་མའི་བོད་ཡིག་སློབ་དེབ་བསྐྱར་ཞིབ་ཚོགས་འདུ་བསྐོང་ཚོགས།
ཕྱི་མ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལོ་འཁོར་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།
Menu