ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

འགྲེམས་སྟོན་རིག་པའི་སློབ་ཡོན་ཞུས་སྙན་དུས་འགྱངས་ཞུས་པ།

གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་འགྲེམས་སྟོན་རིག་པའི་སློབ་ཡོན་ཞུ་སྙན་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༡ གི་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་ ༥:༠༠ བར་དུས་འགྱངས་ཞུས་ཡོད།

སྔོན་མ།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༠ ལོའི་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་དགེ་རྩ་དང་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་དུས་འགྱངས་ཞུས་པ།
ཕྱི་མ།
ཐེམ་སྤང་བཀའ་རྒྱ་བསྡམས་པའི་སྐབས་སུ་འགྲུལ་བསྐྱོད་མི་ཐུབ་པའི་མཐོ་སློབ་སློབ་ཕྲུག་ལ་རོགས་སྐྱོར་ཞུས།
Menu