ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་རེའུ་མིག
ཨང། སློབ་གྲྭ བསྡོམས་གྲངས། རྒྱུགས་ཞུགས། འཕྲོད་པ། བསྐྱར་རྒྱུགས མ་ཞུགས་པ། སློབ་བསྒྱུར། བརྒྱ་ཆ།
ཨོ་རི་ས་གཏན་སློབ། ༡༨ ༡༨ ༡༨   ༡༠༠
ཅོང་ཏ་ར་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༢༨ ༢༨ ༢༨   ༡༠༠
བྷེལ་ཀོབ་བདེ་སླར་གཞིས་སློབ། ༤༤ ༤༤ ༤༤   ༡༠༠
རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ།  ༦༢ ༥༩ ༥༩ ༡༠༠
ཌོ་ལན་ཇི་ཉིན་སློབ།  ༤༠ ༣༩ ༣༩ ༡༠༠
ཧུན་སོར་ཉིན་སློབ། ༡༩ ༡༩ ༡༩   ༡༠༠
ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ། ༧༣ ༧༢ ༧༢   ༡༠༠
ཀོ་ལེ་གྷལ་ཉིན་སློབ། ༧༧ ༧༧ ༧༧   ༡༠༠
མོན་གྷོ་གཏན་སློབ། ༦༧ ༦༧ ༦༧   ༡༠༠
༡༠ མ་སུ་རི་གཏན་སློབ། ༧༥ ༧༥ ༧༥   ༡༠༠
༡༡ སིམ་ལ་གཏན་སློབ། ༡༠༥ ༡༠༢ ༡༠༢   ༡༠༠
༡༢ སོ་ན་འདའ་ཉིན་སློབ། ༢༤ ༢༤ ༢༤   ༡༠༠
༡༣ བྷུན་ཊར་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༢༦ ༢༦ ༢༦   ༡༠༠
༡༤ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། ༩༠ ༨༩ ༨༩   ༡༠༠
༡༥ དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། ༦༤ ༦༣ ༦༣     ༡༠༠
༡༦ སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ། ༣༨ ༣༨ ༣༨   ༡༠༠
༡༧ བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༧ ༡༠༧ ༡༠༧   ༡༠༠
༡༨ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ༡༥༡ ༡༥༡ ༡༥༡   ༡༠༠
༡༩ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༢ ༡༠༢ ༡༠༢   ༡༠༠
༢༠ རཱ་ཇི་པུར་བོད་ཁྱིམ། ༤༤ ༤༣ ༤༣     ༡༠༠
༢༡ གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ ༡༠༠ ༩༩ ༩༨   ༩༨.༩༩
༢༢ ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ། ༡༩༢ ༡༩༢ ༡༨༩   ༩༨.༤༤
༢༣ ཊལ་ཧོར་གཏན་སློབ། ༤༩ ༤༩ ༤༨   ༩༧.༩༦
༢༤ ཧར་པ་པུར་ཉིན་སློབ། ༣༧ ༣༧ ༣༦   ༩༧.༣
༢༥ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༡༢༥ ༡༢༤ ༡༢༠   ༩༦.༧༧
༢༦ སྤོན་ཊ་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༤༦ ༤༥ ༤༣   ༩༥.༥༦
༢༧ དོན་གྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ། ༢༢ ༢༡ ༡༩ ༩༠.༤༨
༢༨ བྷེལ་ཀོབ་གཞིས་སློབ། ༥༤ ༥༤ ༤༨   ༨༨.༨༩
  ཁྱོན་བསྡོམས། ༡༨༧༩ ༡༨༦༤ ༡༨༤༤ ༢༠ ༡༡ ༩༨.༩༣

ཕྱི་ལོ་༢༠༡༡ ལོའི་བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཡིག་རྒྱུགས་སུ་ཞུགས་པའི་བུ་དང་བུ་མོ། ད་ལོ་དང་ལོ་སྔོན་མའི་བརྒྱ་ཆའི་རེའུ་མིག

ཨང། སློབ་གྲྭ ད་ལོའི་བརྒྱ་ཆ། སློབ་གྲྭའི་ཚད་གཞི། གཟེངས་ཐོན་སློབ་མ། བུའི་བརྒྱ་ཆ། བུ་མོའི་བརྒྱ་ཆ།  ལོ་སྔོན་མའི་བརྒྱ་ཆ།
      ད་ལོ། ལོ་སྔོན་མ།        
ཨོ་རི་ས་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠
ཅོང་ཏ་ར་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༡ ༨.༤ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༡.༣
བྷེལ་ཀོབ་བདེ་སླར་གཞིས་སློབ། ༡༠༠ ༡༤ ༡༠༠ ༡༠༠ ༨༧.༨༨
རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ།  ༡༠༠ ༡༢ ༩.༦ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༡.༤
ཌོ་ལན་ཇི་ཉིན་སློབ།  ༡༠༠ ༩.༦ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠
ཧུན་སོར་ཉིན་སློབ། ༡༠༠ ༨.༦ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༨.༣༡
ཀ་སྦུག་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༩.༤ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༦
ཀོ་ལེ་གྷལ་ཉིན་སློབ། ༡༠༠ ༡༠. ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༦
མོན་གྷོ་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༨.༧
༡༠ མ་སུ་རི་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༠ ༩.༨ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༢
༡༡ སིམ་ལ་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༠ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༨.༢༥
༡༢ སོ་ན་འདའ་ཉིན་སློབ། ༡༠༠ ༨.༢ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠
༡༣ བྷུན་ཊར་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༡༠༠ ༡༡ ༨.༢ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༡.༣
༡༤ ཅོན་ཏ་ར་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༩.༤ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༥.༡༨
༡༥ དྷ་ཤོད་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༩.༦ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༨.༢༥
༡༦ སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༡༠ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠
༡༧ བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༩.༤ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༥.༣༥
༡༨ སུ་ཇ་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༩.༢ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༧
༡༩ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༡༧ ༡༠༠ ༡༠༠ ༩༦.༢༥
༢༠ རཱ་ཇི་པུར་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༩.༦ ༡༠༠ ༡༠༠ ༡༠༠
༢༡ གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ ༩༨.༩༩ ༨.༨ ༩༧.༩༦ ༡༠༠ ༩༥.༧༩
༢༢ ལ་དྭགས་བོད་ཁྱིམ། ༩༨.༤༤ ༡༦ ༨.༦ ༡༠༠ ༩༧.༣༥ ༧༨.༤༩
༢༣ ཊལ་ཧོར་གཏན་སློབ། ༩༧.༩༦ ༡༠༠ ༩༦.༡༥ ༡༠༠
༢༤ ཧར་པ་པུར་ཉིན་སློབ། ༩༧.༣ ༡༨ ༩.༦ ༡༠༠ ༩༣.༧༥ ༧༣.༡༧
༢༥ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༩༦.༧༧ ༡༣ ༩.༢ ༩༥.༢༤ ༩༨.༣༦ ༩༠.༥༢
༢༦ སྤོན་ཊ་སམྦྷོཊ་གཏན་སློབ། ༩༥.༥༦ ༢༠ ༨.༢ ༨༨.༢༤ ༡༠༠ ༧༠.༢༧
༢༧ དོན་གྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་སློབ་གྲྭ། ༩༠.༤༨ ༡༩ ༧.༦ ༡༠༠ ༨༤.༦༢ ༧༠.༣༧
༢༨ བྷེལ་ཀོབ་གཞིས་སློབ། ༨༨.༨༩ ༡༥ ༡༠ ༧༨.༢༦ ༩༦.༧༧ ༨༤
  ཆ་སྙོམས། ༩༨.༩༣       ༩༨.༨༢ ༩༩.༠༤ ༩༡.༤༤

རྒྱུགས་འབྲས་རྩེ་ཕུད་ཁག།

གནས་རིམ་དང་པོ།

  • ཀོ་ལེ་གྷལ་ཉིན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་ཕྱུག-༡༠ སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་(Pratibha Jaswal)།-༡༠ སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་དཔལ་སྒྲོན།-༡༠ བྷེལ་ཀོབ་གཞིས་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ནོར་འཛིན།-༡༠

གནས་རིམ་གཉིས་པ།

  • མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་(Spandan Raut)།-༩.༨ སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་སྐྱབས།-༩.༨ སེ་ལ་ཀུཡེ་བོད་ཁྱིམ་སློབ་གྲྭའི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་ལྷ་མཚོ།-༩.༨ བྷེལ་ཀོབ་གཞིས་སློབ་ཀྱི་སློབ་མ་བསྟན་འཛིན་དབང་གྲགས།-༩.༨

མདུན་ཤོག

Menu