ཕྱི་ལོ་༢༠༡༢ ལོའི་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་འཛིན་གྲྭ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་བོད་པའི་སློབ་ཕྲུག་གི་རྒྱུགས་འབྲས་གནད་བསྡུས་རེའུ་མིག
ཨང། སློབ་གྲྭ བསྡོམས་གྲངས། རྒྱུགས་ཞུགས། འཕྲོད་པ། བསྐྱར་རྒྱུགས། མ་ཞུགས་པ། མ་འཕྲོད་པ། འཕྲོད་པ། ཆ་སྙོམས།
སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ། ༦༢ ༦༠ ༦༠ ༡༠༠ ༧༩.༦༡
གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། ༡༥༣ ༡༥༣ ༡༥༣ ༡༠༠ ༧༡.༩༩
དྷ་ལ་ཧའོ་སི་གཏན་སློབ། ༡༦ ༡༥ ༡༥ ༡༠༠ ༦༧.༥༣
མོན་གྷོ་ཊི་གཞིས་སློབ། ༡༥༥ ༡༥༢ ༡༥༢ ༡༠༠ ༦༤.༨༣
བྷེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ། ༤༤ ༤༤ ༤༤ ༡༠༠ ༦༠.༤
ཧ་པར་པུར་གཏན་སློབ། ༢༧ ༢༧ ༢༧ ༡༠༠ ༥༦.༡༣
ཀ་ལོན་སྦུག་གཏན་སློབ། ༤༧ ༤༧ ༤༦ ༩༧.༨༧ ༥༥.༡༣
སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ། ༣༩ ༣༣ ༣༢ ༩༦.༩༧ ༦༥.༠༤
བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ༡༨༠ ༡༦༨ ༡༦༡ ༡༢ ༩༥.༨༣ ༦༣.༨
༡༠ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༨༣ ༨༢ ༧༣ ༨༩.༠༢ ༦༥.༦༤
༡༡ སིམ་ལ་གཏན་སློབ། ༢༨ ༢༦ ༢༣ ༨༨.༤༦ ༦༥.༧༩
༡༢ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༡༩༨ ༡༩༦ ༡༦༩ ༡༦ ༡༡ ༨༦.༢༢ ༦༢.༠༢
༡༣ མ་སུ་རི་གཏན་སློབ། ༡༨༠ ༡༧༨ ༡༤༠ ༢༧ ༡༡ ༧༨.༦༥ ༥༦.༥༧
༡༤ དོན་གྲུབ་གླིང་སློབ་གྲྭ ༢༣ ༢༣ ༡༨ ༧༨.༢༦ ༥༡.༨༤
༡༥ རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ། ༨༥ ༨༢ ༦༤ ༡༥ ༧༨.༠༥ ༥༥.༢༤
  བསྡོམས་གྲངས། ༡༣༢༠ ༡༢༨༦ ༡༡༧༧ ༨༢ ༣༤ ༢༧ ༩༡.༥༢  

 

ལོ་སྔོན་མ་དང་ད་ལོའི་བསྡུར་ཚད་རེའུ་མིག
ཨང། སློབ་གྲྭ ལོ་སྔོན་མའི་འཕྲོད་ཚད། ད་ལོའི་འཕྲོད་ཚད། སློབ་གྲྭའི་ཨང་རིམ། རྩེ་ཕུད་སློབ་མ། 
    བརྒྱ་ཆ། བརྒྱ་ཆ། ལོ་སྔོན་མ། ད་ལོ།  
སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ། ༩༨.༢༡ ༡༠༠ བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ། ༩༠.༤
གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ། ༡༠༠ ༡༠༠ ཡན་ཡིན་ཧྥུང། ༨༨.༨
དྷ་ལ་ཧའོ་སི་གཏན་སློབ། ༦༧.༧༤ ༡༠༠ ༡༥ པ་ལ་བེ་ བསྟན་སྒྲོན། ༧༦.༤
མོན་གྷོ་ཊི་གཞིས་སློབ། ༩༧.༢༤ ༡༠༠ ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ། ༩༡.༨
བྷེལ་ཀོབ་གཏན་སློབ། ༩༠.༩༡ ༡༠༠ རང་བཙན་སྒྲོལ་མ། ༨༢.༦
ཧ་པར་པུར་གཏན་སློབ། ༩༢ ༡༠༠ མ་ནེ་ཤ་ཐ་པ། ༨༠
ཀ་ལོན་སྦུག་གཏན་སློབ། ༨༩.༡༩ ༩༧.༨༧ ཚེ་རིང་གཡང་འཛོམས། ༧༢.༦
སྤོན་ཊ་གཏན་སློབ། ༧༡.༤༣ ༩༦.༩༧ ༡༤ བསྟན་འཛིན་བསྟན་དར། ༧༤.༨
བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ། ༩༥.༩༧ ༩༥.༨༣ བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར། ༨༧.༢
༡༠ མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ། ༩༣.༧༩ ༨༩.༠༢ ༡༠ ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ། ༨༦.༨
༡༡ སིམ་ལ་གཏན་སློབ། ༨༡.༨༢ ༨༨.༤༦ ༡༠ ༡༡ ཚེས་བཅུ་དོན་གྲུབ། ༧༩.༦
༡༢ དྷ་སྟེང་བོད་ཁྱིམ། ༧༨.༦༢ ༨༦.༢༢ ༡༢ ༡༢ ཀུན་བཟང་ལྷ་སྐྱིད། ༨༣.༤
༡༣ མ་སུ་རི་གཏན་སློབ། ༨༡.༦ ༧༨.༦༥ ༡༡ ༡༣ སྨྲྀཏི་ཁནྡར། ༩༡
༡༤ དོན་གྲུབ་གླིང་སློབ་གྲྭ ༧༦.༩༢ ༧༨.༢༦ ༡༣ ༡༤ རྨར་སངས་བླ་མ། ༦༨.༢
༡༥ རྡོར་གླིང་གཏན་སློབ། ༩༡.༤༣ ༧༨.༠༥ ༡༥ མིག་དམར་ ཊི། ཤར་པ། ༨༢.༨
  བསྡོམས་གྲངས། ༩༠.༥ ༩༡.༥༢      

འབྱུང་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེ་ཕུད་སློབ་མ།

ཨང་དང་པོ། གྷོ་པལ་པུར་གྱི་ཡན་ཡིན་ཧྥུང།     བརྒྱ་ཆ་༨༨.༨
ཨང་གཉིས་པ། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བ། བརྒྱ་ཆ་༨༦.༨
ཨང་གསུམ་པ། གྷོ་པལ་པུར་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཨོ་རྒྱན། བརྒྱ་ཆ་༨༦.༦

ཚན་རིག་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེ་ཕུད་སློབ་མ།

ཨང་དང་པོ། མ་སུ་རི་གཏན་སློབ་གྱི་སྨྲྀཏི་ཁནདྷ་རེ། བརྒྱ་ཆ་༩༡
ཨང་གཉིས་པ། སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཟླ་བ། བརྒྱ་ཆ་༩༠.༤
ཨང་གསུམ་པ། སེ་ལ་ཀུའེ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བསྟན་འཛིན་ཤཱཀྱ། བརྒྱ་ཆ་༩༠

ཚོང་ལས་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེ་ཕུད་སློབ་མ།

ཨང་དང་པོ། མོན་གྷོ་ཊི་གཏན་སློབ་ཀྱི་ལྷག་པ་སྒྲོལ་མ། བརྒྱ་ཆ་༩༡.༨
ཨང་གཉིས་པ། བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་བློ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར། བརྒྱ་ཆ་༨༧.༢
ཨང་གསུམ་པ། བྷེལ་ཀོབ་བོད་ཁྱིམ་གྱི་ཚེ་རིང་ལྷག་སྒྲོན། བརྒྱ་ཆ་༨༧

ལས་རིགས་སྡེ་ཚན་གྱི་རྩེ་ཕུད་སློབ་མ།

ཨང་དང་པོ། མོན་གྷོ་ཊི་གཏན་སློབ་ཀྱི་བློ་བཟང་ཆོས་སྒྲོན། བརྒྱ་ཆ་༨༥
ཨང་གཉིས་པ། སིམ་ལ་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་དོན་གྲུབ། བརྒྱ་ཆ་༧༩.༦
ཨང་གསུམ་པ། མོན་གྷོ་ཊི་གཏན་སློབ་ཀྱི་ཕུར་བུ་བསྟན་འཛིན། བརྒྱ་ཆ་༧༨.༦

མདུན་ཤོག

Menu