བགྲེལ་ཡོལ་ཞུས་པའི་ལས་བྱེད།

ཤེས་རིག་དྲུང་ཆེ།
སྣང་ས་ཆོས་སྒྲོན།
བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།
དྲུང་འཕར།

བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ།
དྲུང་འཕར།

ཨཙཱརྱ་ཀརྨ་སྨོན་ལམ།
ཟུང་དྲུང་།
 ཚེ་རིང་ཕུན་ཚོགས།
ཟུང་དྲུང་།

རྩ་དགོངས་ཟིན་པའི་ལས་བྱེད།

 

རི་ཁ་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ།
དྲུང་འཕར།

ཚེ་རིང་བསམ་གྲུབ།
དྲུང་འཕར།

རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ།
ཟུང་དྲུང་།

ཚེ་སྒྲོན།
ཟུང་དྲུང་།

སྐལ་བཟང་མགོན་པོ།
དྲུང་གཞོན།

དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་གཞོན།

སྐལ་བཟང་དབང་འདུས།
དྲུང་གཞོན།

རྒྱལ་མཚན།
དྲུང་གཞོན།

ཆོས་སྐྱིད་ལྷ་མོ།
དྲུང་ལས།(མདུན་ལམ་སྟོན་པ།)

འཇམ་དབྱངས།
དྲུང་ལས།

བསྟན་འཛིན་ཐེག་མཆོག
དྲུང་ལས།

པདྨ་འཛོམས་སྐྱིད།
དྲུང་ལས།
བསོད་ནམས་དཔལ་མོ།
དྲུང་ལས།

པདྨ་ནོར་སྐྱིད།
དྲུང་ལས།

སྤེན་པ་ཚེ་རིང།
དྲུང་ལས།
ཚེ་རིང་དོན་གྲུབ།
དྲུང་ལས།
དབྱངས་ཅན།
དྲུང་ལས།
བུདྡྷ་སྐྱབས།
དྲུང་ལས།
སངས་རྒྱས་ཆོས་སྒྲོན།
དྲུང་ལས།
བསྟན་འཛིན་ལེགས་མཛེས།
དྲུང་ལས།

ཚེ་རིང་ཆོས་འཛོམས།
དྲུང་ལས།

བསྟན་འཛིན་ཉི་མ།
དྲུང་ལས།
བཀྲ་ཤིས་རྡོ་རྗེ།
དྲུང་ལས།
ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན།
སྡེ་འགན།
བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན།
སྡེ་འགན།
འཕྲིན་ལས་དབང་འདུས།
སྡེ་འགན།
འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ།
སྡེ་འགན།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
སྡེ་འགན།
བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་།
སྡེ་འགན།
པ་སངས་དབྱངས་འཛོམས།
ལས་དོ།
བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན།
ལས་དོ།
སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་མ།
ལས་དོ།
ཚེ་རིང་གཡང་སྐྱིད།
ལས་དོ།
ཚེ་དབང་སྒྲོལ་མ།
ལས་དོ།
བསྟན་འཛིན་འཇིགས་མེད།
ལས་དྲུང་།

བཀྲ་ཤིས་དབང་ཕྱུག
རྒན་དྲུང་།

བསྟན་འཛིན་བདེ་སྐྱིད།
སྡེ་འགན།
བསྟན་འཛིན་རིག་ལྡན།
སྡེ་འགན།
བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ།
ལས་དྲུང་།
karma Tenpa wangchukཀརྨ་བསྟན་པ་དབང་ཕྱུག
ལས་བྱ་ཁ་ལོ་བ།
སྒྲོལ་དཀར་དབང་མོ།
དྲུང་འཕར།
Tenzin Kunga བསྟན་འཛིན་ཀུན་དགའ།
ལས་བྱ་ཡིག་གད།

 

Menu