སྲོལ་རྒྱུན་ཚན་པའི་དེབ་རིགས།

༄༅། །གཤམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་དགོས་མཁོ་མཆིས་ཚེ་ཤེས་རིག་པར་ཁང་དུ་མངགས་ཉོ་བྱེད་ཆོག་ལ།
རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མཁོ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་ནི།
དིལླི་ཤེས་དཔར་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

Director
Tibetan cultural and religious publication centre
R-27 & 28, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi-92
Telefax: 0091-11-22455634, Tel: 22453672
email: [email protected]
Bank: SBH Chandni Chowk. Delhi

དྷརྨ་ས་ལའི་གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།

Sherig Parkhang (TCRPC)
Session Road, K.B. Dharamshala-176215
Distt. Kangra, (H.P.)
Tel: 01892-222673

དྷརྨ་ས་ལའི་མེག་ལོ་ཡན་ལག་ཚོང་ཁང།

Sherig Parkhang
Mcleod Ganj-176219, Dharamsala, (H.P.)

དིལླི་ཡན་ལག་ཚོང་ཁང།

Sherig Parkhang
House No. 179 B, Tibetan colony, (back side of Tibetan day school)
Majnu ka tilla,Delhi-54
Tel: 23810830

བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།

Sherig Parkhang (TCRPC)
P.O. Box No. 7949, Boudhanath,
Kathmandu, Nepal
Tel: 009771-4480677, 6213863

བོད་ཡིག

དཀར་ཆག


ཚན་རིག

དཀར་ཆག


སྤྱི་ཚོགས་རིག་གནས།

དཀར་ཆག


ཨང་རྩིས།

དཀར་ཆག


སྦྱོང་དེབ།

དཀར་ཆག


Menu