[toc]

ཙ་ཡི་སྡེ་ཚན།

) གཙགས། ༢) གཙག ༣)  གཙག ༤) གཙོགས།

          བྱེད་འབྲེལ། གཤག་པའམ་སྣུན་པའི་དོན། གཙགས་ཁབ་ཀྱིས་གཙགས་ནས་མ་དཔེའི་ཐོག་གཙགས། རྣག་ཐོག་གཙག་འཁེལ་ལྟ་བུའོ།། རྡུང་བའི་དོན་ལ་བཙོགས་བྲིས་པའང་ཡོད།

) བཙབས། ༢) བཙབ། ༣)  གཙབ། ༤) གཙོབས།

          བྱེད་འབྲེལ། དུམ་བུར་ཆུང་ངུར་བཅད་པའི་དོན། ཤིང་གཙབ་བཞིན། ཙི་ཙིས་གོས་བཙབ་ཡོང༌། ཤ་བཙབས་ནས་བརྔོས་ལྟ་བུའོ།།

) བཙགས། ༢) བཙག ༣) འཚག ༤) ཚོགས།

          བྱེད་འབྲེལ། འཚག་མའི་སྣང་འཚག་པའི་དོན། ཇ་བཙག་དགོས། རྩམ་པ་བཙགས་ནས། འཚག་མཁན་གྱིས་ཚོགས་ཤིག་ལྟ་བུའོ།།

) བཙངས། ༢) བཙང༌། ༣) འཚང༌། ༤) ཚོངས།

          བྱེད་འབྲེལ། སྣོད་ནང་དུ་འཚང་དུ་འཇུག་པའི་དོན། གདན་ནང་ཤིང་བལ་བཙང༌། མ་ཆུད་ན་བཙོང་དགོས། ནང་དུ་བཙངས་ནས་བསྡད་ལྟ་བུའོ།།

) བཙལ། ༢) འཚོལ། ༣) ཚོལ།

          བྱེད་འབྲེལ། རྙེད་ཐབས་བྱེད་པའི་དོན། བཏགས་དོན་བཙལ། ནོར་བཙལ། བདེན་དོན་འཚོལ། བརླགས་ན་བཙལ་དགོས་ལྟ་བུ་དང༌། ཕྱག་བཙལ་བ། འཚལ་བ་ལྟ་བུ་ཡོད།

) བཙས། ༢) བཙའ། ༣) བཙའ།

          བྱེད་མེད། ཕྲུ་གུ་བཙས་ལྟ་བུ་མངལ་ནས་ཕྱིར་ཐོན་པའི་དོན་དང༌། གྲུའི་བཙའ་ནི་གྲུའི་གླ། གྲི་ལ་བཙའ་རྒྱག ལོ་ཏོག་ལ་བཙའ་ཕོག ལྟ་བུ་ཡོད། བཙས་མ་ནི་ལོ་ཏོག་ལ་ཟེར། བདུད་ཀྱི་མིག་རས་བཙའ་བཞིན་དུ། །དགྱེས་པའི་སྤྱན་གྱིས་དུས་ཀུན་ཉེར་བཙའ་བའི། །ལྟ་བུ་ཡོད་དོ།།

གཙིགས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བ།) བྱེད་འབྲེལ། ཁ་གདངས་ཤིང་མཆེ་བ་གཙིགས་ལྟ་བུ་མཆེ་བ་འདོན་པའི་དོན་དང༌། ལས་འབྲས་ལ་གཙིགས་སུ་བྱས་ལྟ་བུ་ཡོད། གཙིགས་དང་རྩིགས་དོན་འདྲ། རྩ་ཆེན་བྱེད་པའི་དོན་ནོ།།

) བཙིར། ༢) འཚིར། ༣) ཚིར།

          བྱེད་འབྲེལ། ཕྱོགས་གཉིས་བར་མནན་པའི་དོན། རྡོའི་བར་བཙིར། གོས་ལ་ཆུ་ཡོད་ན་བཙིར་དགོས། སྐམ་པས་ལྕགས་འཚིར་བཞིན། ཁྲིམས་ཀྱིས་བཙིར། མ་འོངས་པར་གཙིར་བྲིས་ཀྱང་འཐུས།

) གཙུབས། ༢) གཙུབ། ༣) གཙུབ།  ) གཙུབས།

          བྱེད་འབྲེལ། ཕན་ཚུན་བརྡར་བའི་དོན། གྲི་ཁ་རྡོ་ལ་གཙུབ། གཙུབ་རྡར། གཙུབས་ཤིང་གཙུབས་ནས་མེ་འབར་ལྟ་བུའོ།།

གཙེར། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། སུན་གཙེར་བྱེད་པའི་དོན། སྐད་ཆེས་རྣ་བ་གཙེར། སྐྱུར་མོས་སོ་གཅེར་ལྟ་བུའོ།།

) བཙུགས། ༢ )གཟུག ༣) འཛུགས། ༤) ཚུགས།

          བྱེད་འབྲེལ། ཚུགས་སུ་འཇུག་པའི་དོན། ཤིང་སྡོང་བཙུགས། སློབ་གྲྭ་བཙུགས། གྲི་བཙུགས་ལྟ་བུ་དང༌། མ་འོངས་པར་བཙུག་དང༌། གཟུགས་བྲིས་པའང་འདུག

) གཙེས། ༢) གཙེ། ༣) གཙེ། ༤) གཙེས།

          བྱེད་འབྲེལ། འཚེ་བར་བྱེད་པའི་དོན། གཞན་ལ་གཙེས་པའི་ལས་མ་བྱེད། གཙེ་བཞིན་པ། གཙེས་ནས་ལྟ་བུའོ།།

) བཙེམས། ༢) བཙེམ། ༣) ཚེམ།  ) ཚེམས།

          བྱེད་འབྲེལ། གྱོན་གོས་ཚེམ་དུ་འཇུག་པའི་དོན། ན་བཟའ་བཙེམ་དགོས། ཁབ་ཀྱིས་ཚེམ་བཞིན། བཙེམས་ཚར་ལྟ་བུ་དང༌། སོ་ལ་ཚེམས་དང༌། འཚེམས་ལུས་མེད་པ་ལྟ་བུའང་ཡོད།

) བཙོས། ༢) བཙོ། ༣) འཚོད། ༤) ཚོས

          བྱེད་འབྲེལ། ཚོས་འཇུག་པའི་དོན། ཤ་བཙོས། འབྲས་བཙོས་ནས། འཚོད་བཞིན། བཙོ་བླག་ནི་ཚོས་མཁན། བཙོ་མ་ནི་སླད་མེད་པའི་དོན། གསེར་བཙོ་མ་ལྟ་བུའོ།།

) བཙོགས། ༢) བཙོག ༣) འཚོག ༤ )ཚོགས།

          བྱེད་འབྲེལ། རྡུང་རྡེག་གཏོང་བའི་དོན། བཙོག་ནི་མི་གཙང་བའི་བཙོག་པ་ཡིན། འོག་ཏུ་མནན་ཏེ་རྡུང་བའི་དོན་ཡིན།

) བཙོངས། ༢) བཙོང༌། ༣) འཚོང༌། ༤) ཚོངས།

          བྱེད་འབྲེལ། རིན་བླངས་ནས་སྤྲད་པའི་དོན། འཚོང་མཁན་འཚོང་པ། ཅ་ལག་བཙོངས་ཟིན། བཙོང་རྒྱུ། འཚོང་བཞིན། ཙོང་ལ་བཙོང་བྲིས་པའང་ཡོད།

) བརྩིག ༢) བརྩིག ༣) རྩིག ༤) རྩིགས།

          བྱེད་འབྲེལ། རྡོ་སོགས་རྩིག་པའི་དོན། རྡོ་རྩིག གྱང་རྩིག བརྩིག་བྱ། རྩིག་བྱེད། བརྩིགས་ནས་ལྟ་བུ་དང། རྩིགས་སུ་བྱས་བྲིས་འདུག་པས་གཙིགས་སུ་བྱས་ཞེས་པ་དང་འདྲའོ།། ཡང་རྩིས་སུ་བྱས་པའང་ཡོད།

) བརྩེགས། ༢) བརྩེག ༣) རྩེག ༤) རྩེགས།

          བྱེད་འབྲེལ། གཅིག་ཐོག་གཅིག་རྩེག་པའི་དོན། རྐྱང་འདོགས་བརྩེགས་གསུམ། ཁུར་པོའི་ཐོག་ཁུར་པོ་རྩེག ཀ་བའི་ཐོག་གདུང་མ་རྩེག་པ་ཡོད་ཀྱང་རྩིག་པ་མེད་སྙམ།

རྩེན། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)     བྱེད་མེད། རྩེད་མོ་རྩེ་བའི་དོན། དགའ་བའི་གར་དུ་རྩེན། སྤྲིན་དཀར་གནམ་ལ་རྩེན་ལྟ་བུའོ།།

) བརྩེངས། ༢) བརྩེང༌། ༣) རྩེང༌། ༤) རྩེངས།

          བྱེད་འབྲེལ། འགྲེང་དུ་འཇུག་པའི་དོན། དར་ཤིང་བརྩེང་དགོས། རྩེང་ལངས་ནས་ཐོན་ལྟ་བུའོ།། ཤམ་ཐབས་ཧ་ཅང་རྩེངས་པར་བགོ་བར་མི་བྱའོ་གསུངས།

) བརྩད། ༢) བརྩད། ༣) རྩོད། ༤) རྩོད།

          བྱེད་འབྲེལ། དགག་སྒྲུབ་བྱེད་པའི་དོན། གནད་དོན་རྩོད་བཞིན། འཐབ་རྩོད། རྩོད་གྲྭ། བརྩད་ནས་ལྟ་བུའོ།།

) བརྩམས། ༢) བརྩམ། ༣) རྩོམ།  ) རྩོམས།

          བྱེད་འབྲེལ། བྱ་བ་ཞིག་ལ་འབད་པའི་དོན། དཔེ་ཆ་རྩོམ། ལས་ཀ་རྩོམ། རྩོམ་མཁན། བརྩམ་བྱ། བརྩམས་ནས། རྩོམ་དེབ་ལྟ་བུའོ།།

) བརྩལ། ༢) བརྩལ། ༣) རྩོལ།  ) རྩོལ།

          བྱེད་འབྲེལ། འབད་པའི་དོན། ལས་རྩོལ། ངལ་རྩོལ། རྩོལ་བྱུང༌། བརྩལ་ནས་བསྐྲུན་ལྟ་བུའོ།།

) བརྩིས། ༢) བརྩི། ༣) རྩི།   ) རྩིས།

          བྱེད་འབྲེལ། གྲངས་རྩི་བའི་དོན། རྩིས་པས་བརྩི་བྱའི་གྲངས་རྩིས་ནས་ད་དུང་རྩིས་ཤིག་ལྟ་བུ་དང༌། བཀའ་ལ་རྩི་བཞིན། རྩི་འཇོག་ལྟ་བུའོ།།

བརྩེ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། བྱམས་བརྩེ་བྱེད་པའི་དོན། ཕ་མའི་བརྩེ་བ། བྱམས་བརྩེ། མཛའ་བརྩེ། བརྩེ་དུངས་ལྟ་བུའོ།།

) བརྩེས། ༢) བརྩེ། ༣) རྩེ།   ) རྩེས།

          བྱེད་འབྲེལ། རྩེད་མོ་རྩེད་བའི་དོན། རྩེད་མོ་རྩེ་བཞིན་པ། བརྩེ་དགོས། བརྩེས་ནས།  གཞན་ཡང་རྩེས་ཤིག་ལྟ་བུའོ།།

བརྩོན། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། འབད་པའི་དོན། བརྩོན་འགྲུས། འབད་བརྩོན་ལྟ་བུའོ།།

སྩལ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། གནང་བའི་དོན། བཀའ་རྩོལ། གསོལ་སྩལ། བསྩལ་འབྲི་མི་རིགས་ཏེ། བརྡ་རྙིང་བསྩལ་དང༌། སྩེལ། སྩོལ་ནི། བསལ་དང༌། སེལ། སོལ་བཅས་ཀྱི་འབྲི་ཚུལ་ཡིན་པས་འདིའི་འདས་མ་འོངས་ལ་སྔོན་འཇུག་འབྲི་མི་རུང་ངོ༌།།

ཚ་ཡི་སྡེ་ཚན།

ཚད། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། ཚད་འཇལ་བའི་དོན། རིང་ཐུང་ཚད། ཞེང་ཁ་ཚད་ལྟ་བུ་དང༌། ཚ་བ་ལ་ཚད་པ། ཚད་མ། ཚད་ལྡན་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ།།

ཚར། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)      བྱེད་མེད། ཟིན་པའི་དོན། ལས་ཚར། བྱེད་ཚར། འཐུང་ཚར་ལྟ་བུའོ།།

) ཚབ། ༢) འཚབ། ༣) འཚབ། ༤) ཚོབས།

          བྱེད་འབྲེལ། སྐྱིན་པ་སྦྱིན་པའི་དོན། རྟ་ཚབ། མི་ཚབ། གཞུང་ཚབ། འཚབ་མཁན། འཚབ་བཞིན་པ། ཚབ་ནས་ལྟ་བུའོ།། འཚབ་ནི་སེམས་འཚབ་པའི་ད་ལྟ་དང་མ་འོངས་པར་འཇུག་གོ།

) ཚིམས། ༢) ཚིམ། ༣) ཚིམ།

          བྱེད་མེད། འདོད་པ་ཁང་བའི་དོན། ཡིད་ཚིམ་བཞིན། བཟའ་བཏུང་གིས་ཚིམས་ལྟ་བུ་དང༌། ཚིམས་པ་ངོམས་པ་འདྲའོ།།

ཚུགས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། འཚོ་ཟིན་པའི་དོན། རྩ་བ་ཚུགས། རང་ཚུགས་ཐུབ་ལྟ་བུའོ།།

ཚེགས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། ངལ་བའི་དོན། ལུས་ཚེགས། སེམས་ཚེགས། དཀའ་ཚེགས། ཚེགས་མེད་དུ་ཤེས་ལྟ་བུའོ།།

ཚེས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། ཟླ་བ་དཀར་ཆ་འཕེལ་བའི་དོན། ཡར་ཚེས། ཟླ་ཚེས་ལྟ་བུའོ།།

ཚོགས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། འཛོམས་པའི་དོན། མི་ཚོགས། སྣོད་རྡོལ་ཆུ་མི་ཚོགས། ཁ་མི་ཚོགས་པས་གཞན་ལ་བཤད་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ།།

ཚོམ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)     བྱེད་མེད། དོགས་པའི་དོན། ཐེ་ཚོམ། ཅུང་ཟད་ཚོམ། ཚམ་ཚོམ་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང༌། ཚོམ་བུ་བཀོད་ལྟ་བུ་ཡོད་དོ།།

ཚོར། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)     བྱེད་མེད། མྱོང་ཚོར་བྱུང་བའི་དོན། རྣ་བར་ཚོར། བདེ་བ་ཚོར། ཚོར་སྣང་ལྟ་བུ་དང༌། ཁྱེད་ཚོར་ལྟ་བུ་ལ་དོན་སྦྱར་ཚུལ་ཡང་ཡོད་དོ།།

མཚན། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། རྟགས་མཚན་བརྒྱན་པའི་དོན། ཨས་མཚན་པ། ནོར་བུས་མཚན་པ། རྒྱུ་མཚན། རྟགས་ཀྱིས་མཚན་པ་ལྟ་བུའོ།།

) འཚགས། ༢) འཚག ༣) འཚག  ) ཚོགས།

          བྱེད་འབྲེལ། ནོར་འཚག་ལྟ་བུ་གསོག་པའི་དོན་དང༌། འབྲུ་འཚག ཆུ་འཚག་ལྟ་བུ་སྙིགས་བཏོན་པའི་དོན་ནོ།།

མཚུངས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བ།) བྱེད་མེད། འདྲ་བའི་དོན། གཡུ་དང་མཚུངས། མཚུངས་མེད་ལྟ་བུའོ།།

མཚོན། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)  བྱེད་འབྲེལ། གོ་བྱེད་དུ་འགོད་པའི་དོན། རལ་གྲིས་འཇམ་དབྱངས་མཚོན། འདིས་མཚོན། མཚོན་ཆ་ལྟ་བུ་ཡོད།

) འཚབས། ༢) འཚབ། ༣) འཚབ།

          བྱེད་མེད། སེམས་འཚབ་འཚུབ་བྱེད་པའི་དོན། དགྲ་སར་འཚབ་མི་ཉན། ཐུགས་མ་འཚབས། ཐུགས་འཚབ་ཆེན་པོ་ལྟ་བུ་དང༌། གཡར་ནས་འཚབ་པའང་ཡོད།

) འཚམས། ༢) འཚམ། ༣) འཚམ།

          བྱེད་མེད། འགྲིགས་པའི་དོན། འོས་ཤིང་འཚམས། ལུས་ལ་འཚམས་པའི་གོས་ལྟ་བུ་དང༌། མཐོ་འཚམས་པ། འཚམ་པ་ཡོད་གསུངས།

) ཚིག ༢) འཚིག ༣) འཚིག

          བྱེད་མེད། མེས་ཚིག་པའི་དོན། མེས་ཚིག་བཞིན་པ། འཚིག་ཡོང༌། ཚིག་ནས། འཚིག་པ་ཟ། འདས་ཚིག་ལ་ཚིགས་བྲིས་པའང་འདུག

) ཚུད། ༢) འཚུད། ༣) འཚུད།

          བྱེད་མེད། གྲས་སུ་ཚུད་པའི་དོན། དེའི་ནང་འཚུད་ཐབས་བྱེད། ཚུད་ཟིན། བཙུད་དེ་ཚུད་སོང༌། ཆུད་པ་དང་ཚུད་པ་འདྲ།

) འཚུབས། ༢) འཚུབ། ༣) འཚུབ།

          བྱེད་མེད། གཡོ་འགུལ་ཆེ་བའི་དོན། ཁ་ཆར་བུ་ཡུག་འཚུབས། བུ་དེ་འཚུབ་པོ་འདུག་ལྟ་བུའོ།།

འཚེངས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བ།)

          བྱེད་མེད། རེ་བ་བཞིན་བྱུང་བའི་དོན། སྙིང་འཚེངས། ཡིད་འཚེངས། ལྟ་བུ་དང༌། འཚེང་དང་འཚེངས་དུམ་ཕྱེ་ཡང་འཐུས། ཚིམས་དང་འདྲ།

མཚེར། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། མི་སྐྱིད་པའི་དོན། ལས་ཀ་ལ་མཚེར། མཚེར་སྣང་ལྟ་བུ་སྔོན་འཇུག་འ་མ་གང་བྱས་ཀྱང་འཐུས།

) འཚོས། ༢) འཚོ། ༣) འཚོ།

          བྱེད་མེད། གསོ་སྐྱོང་བྱེད་པའི་དོན། ཕྱུགས་འཚོ། འཚོ་མཁན་རྫི་བོ། འཚོ་ཐབས། འཚོ་གནས་ལྟ་བུའོ།།

འཚོབ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)  བྱེད་མེད། སོར་ཆུད་པའི་དོན། རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ། རྨ་ཁ་འཚོབ་ལྟ་བུ། འཚོབས་པ་དང་འཚོབ་པ་དུས་སོ་སོའང་འཐུས།

ཛ་ཡི་སྡེ་ཚན།

མཛད། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་འབྲེལ། བྱེད་པའི་ཞེ་ས་ཡིན། དགེ་རྒན་མཛད། དབུ་མཛད་ལྟ་བུའོ།། སྐུལ་ཚིག་ལ་མཛོད་བྲིས་ཀྱང་འཐུས།

) ཟགས། ༢)ཟག ༣) འཛག

          བྱེད་མེད། མར་དོན་སོང་བའི་དོན། ཐིགས་པ་འཛག སྣོད་འཛག གང་ཟག འཛག་བཞིན། ཟག་ཡོང༌། ཟགས་ནས་ལྟ་བུའོ།།

) ཟད། ༢) འཛད། ༣) འཛད།

          བྱེད་མེད། རྫོགས་སོང་བའི་དོན། འཛད་མཐའ་མེད། ནོར་འཛད་བཞིན། ཟད་སོང༌། བྱ་ཐབས་ཟད་ལྟ་བུའོ།།

) ཟོས། ༢) ཟ། ༣) འཛའ།    

          བྱེད་མེད། ཆུད་ཟོས་སུ་སོང༌། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་འཛའ། གོ་སྐབས་ཆུད་ཟོས་ལྟ་བུ་འཕྲོ་བརླག་ཏུ་སོང་བའི་དོན་ནོ།། བྱེད་འབྲེལ་ལས་ཚིག་ཡིན་གསུངས་པའང་འདུག

) བཟར། ༢) གཟར། ༣) འཛར། ༤) གཟེར

          བྱེད་འབྲེལ། ཐུར་དུ་མར་འཕྱང་བཅུག་པའི་དོན། བླ་གོས་ཕྲག་པ་གཅིག་ཏུ་བཟར་ནས། གོས་ཀ་བར་འཛར་བཞིན། རྟ་སྒའི་ཀོ་གཟར། ཤིང་གི་གཟར་བུ། གཡང་གཟར་པོ། ལྕགས་གཟེར། འོད་གཟེར་དང་འོད་ཟེར་འདྲ། ད་ལྟ་བར་གཟར་བྲིས་པའང་འདུག

) འཛིངས། ༢) འཛིང༌། ༣) འཛིང༌།

          བྱེད་འབྲེལ། འཐབ་པའི་དོན། དགྲ་ལ་འཛིངས། ཁ་འཛིངས་ཤོར། སྐྲ་གྱེན་དུ་འཛིང་པ་ནི་ལངས་པའི་དོན་དང༌། ལས་སྣེ་འཛིང་ལྟ་བུ་ཡོད།

) བཟུང༌། ༢) གཟུང༌། ༣) འཛིན། ༤) ཟུངས།

          བྱེད་འབྲེལ། ལེན་པ་དང་འཆར་བའི་དོན། ལག་ཏུ་འཛིན། དཔེ་ཆ་བློར་འཛིན། གཟུང་བྱ། འཛིན་བྱེད། བཟུང་ནས། ཟུངས་ཤིག་ལྟ་བུའོ།།

འཛུལ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། ནང་དུ་ཞུགས་པའི་དོན། བྱི་བ་ཁུང་ལ་འཛུལ། བཙན་འཛུལ་ལྟ་བུའོ།།

) འཛེགས། ༢) འཛེག ༣) འཛེག  ) འཛེགས།

          བྱེད་འབྲེལ། སྐས་སོགས་ལ་འཛེག་པའི་དོན། སྤྲེའུས་ཤིང་རྩེར་འཛེག ལ་ལ་འཛེགས་ནས། གྱེན་དུ་འགྲོ་བ་ལ་འཛེག་པ་ཟེར།

) བཟེད། ༢) འཛེད། ༣) ཟེད།

          བྱེད་འབྲེལ། ཁ་ཡར་བསྟན་ནས་ལེན་པའི་དོན། སྣོད་དུ་འབྲུ་བཟེད། ཁུག་མའི་ཁ་ཟེད། ཉེས་རྡུང་བཟེད། ཕོར་བ་ཇ་འཛེད་བཞིན་ལྟ་བུའོ།།

) འཛེམས། ༢) གཟེམ། ༣) འཛེམ།

          བྱེད་འབྲེལ། འཚེར་སྣང་བྱེད་པའི་དོན། དཀའ་ངལ་ལ་འཛེམས། ཉེས་པ་ལ་འཛེམ་དགོས། ཐུགས་འཛེམ་མ་གནང་ལྟ་བུའོ།།

འཛོམས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བ།)

          བྱེད་མེད། ཚོགས་པའི་དོན། མཐུན་རྐྱེན་འཛོམས། མཉམ་འཛོམས་ལྟ་བུའོ།།

འཛོལ། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)  བྱེད་མེད། འགལ་བའི་དོན། གསུངས་པ་དང་མ་འཛོལ་བ་དགོས། ལམ་འཛོལ་ལྟ་བུའོ།།

) བརྫིས། ༢) བརྫི། ༣) རྫི།  ) རྫིས།

          བྱེད་འབྲེལ། མར་མནན་པའི་དོན། གྲོ་ཞིབ་བརྫིས་ནས། རྡོག་རྫི་གཏོང༌། བརྫི་ཡོང་ལྟ་བུ་དང༌། རྫི་མ། རྫི་ཆར། རྫི་བོ་ལྟ་བུ་ཡོད།

) བརྫུས། ༢) བརྫུ། ༣) རྫུ། ༤) རྫུས།

          བྱེད་འབྲེལ། མི་བདེན་པར་བྱེད་པའི་དོན། བོད་མི་བརྫུས་ཏེ་འོང༌། རྫུ་འཕྲུལ། རྫུ་མཁན། བརྫུ་དགོས། བརྫུས་ནས་ལྟ་བུ། བྱེད་མེད་ལས་ཚིག་ཡིན་གསུངས་པའང་འདུག

) བརྫེས། ༢) བརྫེ། ༣) རྫེ། ༤) རྫེས།

          བྱེད་འབྲེལ། གོས་སོགས་ཡར་རྫེ་བའི་དོན། ཕུ་ཐུང་ཡར་བརྫེས་ནས་གོས་ཀྱི་ཐུ་བ་བརྫེས་ནས་ཆུ་རྒལ། རྫེའུ་ནི་སྣོད་ཆུང་ཡིན།

) བརྫད། ༢) བརྫད། ༣) རྫོད།  ) རྫོད།

          བྱེད་འབྲེལ། སྐྱོན་ལྷད་གཏོང་བའི་དོན། བླ་མའི་མིང་མ་རྫེད། དགེ་རྒན་གྱི་མིང་བརྫད་སོང་ལྟ་བུ་མིང་ཆད་བཟོ་བའི་དོན་ནོ།།

རྫོགས། (གཟུགས་མི་འགྱུར་བའི་བྱ་ཚིག)

          བྱེད་མེད། ཆ་ཚང་བའི་དོན། ཚད་རྫོགས། རྫོགས་སོ། ལྟ་བུའོ།།

) བརྫངས། ༢) བརྫང༌། ༣) རྫོང༌།  ) རྫོངས།

          བྱེད་འབྲེལ། གཏོང་བ་དང་བཀང་བ་བཅས་ཀྱི་དོན། སྣོད་དུ་བརྫངས། མནའ་མ་རྫོངས་ཤིག བང་ཆེན་བརྫངས་ལྟ་བུའོ།།

) བརྫབས། ༢) བརྫབ། ༣) རྫོབ།  ) རྫོབས།

          བྱེད་འབྲེལ། སྣོད་གཅིག་ནས་གཅིག་ཏུ་རྫོབས་ལྟ་བུ་བླུག་པའི་དོན་དང༌། ཀུན་རྫོབ་ལྟ་བུ་སྒྲིབ་བྱེད་ལའང་གོ། དེའི་ཁར་འདི་བརྫབས་ལྟ་བུའོ།།

མདུན་ཤོག

Menu