ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ལོའི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

ཀ༽  སློབ་ཡོན་ཞུ་ལེན་གྱི་ཆ་རྐྱེན་དང་། དགོས་མཁོའི་ཡིག་ཆ་ཁག་དྲ་ཐོག་འཇུག་དགོས་པ་གཤམ་གསལ། 

༡།      འཚང་སྙན་འབུལ་མི་གང་ཞིག་བཙན་བྱོལ་བོད་མི་ཡིན་པའི་ཐོག་དོ་བདག་དང་ཕ་མའི་དང་བླངས་དཔྱ་དངུལ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༡ བར་གཙང་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས། གལ་ཏེ་ཕ་མ་བོད་ནང་ཡོད་པའམ། འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ། ཁ་བྲལ་སོང་བ་ཅི་རིགས་ཡིན་ཚེ་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ “འགེངས་ཤོག་-ཀ” པའི་ནང་ཁ་གསལ་འགེང་དགོས།

༢།     འཚང་སྙན་འབུལ་མི་རྣམས་ལ་རྒྱ་གར་སྐྱབས་བཅོལ་ལག་དེབ་དུས་འགྱངས་བཀའ་འཁྲོལ་ཡོད་པ་དགོས། འོན་ཀྱང་བལ་ཡུལ་དང་། འབྲུག ཀ་རྡོར་སྒང་གསུམ་ཁུལ་དུ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་གྱི་སྙན་འབུལ་བ་ཞིག་ཡིན་ན་འབྲེལ་ཆགས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ནས་ཞིབ་འཇུག་གིས་བོད་མི་སྐྱབས་བཅོལ་བ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་རྒྱབ་གཉེར་ “འགེངས་ཤོག་-ཀ” པའི་ནང་ཁ་གསལ་འགེང་དགོས།

༣།     ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའམ། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར། ཌིབ་ལོ་མ་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཡོན་ཞུ་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་འབུལ་དགོས།

༤།     གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཞུ་ཆེད་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་ཆ་ཚང་འབུལ་དགོས།

༥།     རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་ཡོན་ཞུ་ཆེད་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་དང་དེ་ཡན་གྱི་ཨང་ཐོབ་ཤོག་ལྷེ་ཆ་ཚང་དང་། ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནས་སློབ་འཇུག་གི་ངོས་ལེན་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་འབུལ་དགོས།

༦།      སློབ་ཕྲུག་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་གཟེངས་བསྟོད་ལག་འཁྱེར་ཡོད་ཚེ་ལག་འཁྱེར་གྱི་ངོ་བཤུས་འབུལ་དགོས།

༧།     སྡེ་ཁུངས་གཞན་ནས་སློབ་ཡོན་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་ན་འདི་ལས་སུ་སྙན་འབུལ་ཞུ་མི་ཆོག

༨།     ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་དང་། ཟུར་བཅད་ས་མིག བར་བཞག་ལོའི་སློབ་ཡོན་ཆེད་དམའ་མཐར་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་བར་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་བྱས་པ་ཞིག་དགོས། དེ་མིན་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ས་གནས་འགོ་འཛིན་ལས་ཁུངས་སོ་སོར་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༢ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གོ་སྒྲིག་ཞུ་གཏན་འཁེལ་བའི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པའི་ཚད་མཉམ་བོད་ཡིག་ཡིག་རྒྱུགས་འཕྲོད་པ་ཞིག་དགོས།

མཆན། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་གནང་མཁན་རྣམས་ལ་སློབ་ཡོན་འཕར་མ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན། ༼སློབ་ཡོན་ཚད་གཞི་མཉམ་སྦྱར་ཞུས་ཡོད།༽

 

ཁ༽  སློབ་ཚན་སོ་སོའི་སློབ་ཡོན་ས་མིག་གྲངས།

༡། ཟུར་བཅད་ས་མིག༼ས་མིག་གྲངས་༢༣༽

Reserved seats application Link:   Click here to fill the form

Last Date: For MBBS and Engg reserved seats: 31st July 2022, other reserved seats: 20th July 2022 by 11:59 pm.

I. RESERVED SEATS FOR DEGREE COURSES
S.No. Subject/ Course Seat Min % Required for Admission Min % for Scholarship
1 Medical seats (MBBS) 5 HP seats and 1 CTSA Seats. 6 60% in class XII & 60% in PCB 60%
2 Civil Engineering 2 50% in class XII & 50% in PCM 60%
3 Mechanical Engineering 1 50% in class XII & 50% in PCM 60%
4 Chemical Engineering 1 50% in class XII & 50% in PCM 60%
5 Computer Engineering 2 50% in class XII & 50% in PCM 60%
6 Electrical Engineering 1 45% in class XII & 45% in PCM 60%
7 B. Pharmacy 1 45% in PCB/M (Theory) of class XII 60%
Total 14
II. RESERVED SEATS FOR DIPLOMA COURSES
1 D. Pharmacy 1 45% in class XII PCB/M 55%
2 Chemical Engineering 1 45% in class XII PCB/M 55%
3 Electrical Engineering 1 45% in class XII PCB/M 55%
4 Printing Engineering 2 40% in class XII 55%
Total 5
III. RESERVED SEATS IN REGIONAL INSTITUTE OF EDUCATION
1 B.Sc. B.Ed. 4 60% in class XII PCM/B 60%
Total 4

Note: Those applying for reserved seats have to apply separately for Scholarship if eligible.

 

༢། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན། ༼ ས་མིག་གྲངས་ ༡༧༧༽

Post Graduates / research Scholarship Application Link:  Click Here to fill the form

Last Date: 31st August 2022 by 11:59 pm.

S.No. Subject/Course Seat Min% for Scholarship
1 Ph.D. 10 Letter of Acceptance from recognized University.
2 M.Sc. 20 55% in Bachelor (Science)
3 M.B.A./PGDM 7 60% in Bachelor (CAT/MAT/XAT score preferred)
4 M.C.A. (Master of Computer Application) 5 55% in BCA/ B.Sc. (Comp. Science)/B.Com. (Comp)
5 M.P.T. (Master of Physiotherapy) 4 55% in Bachelor (B.P.T.)
6 M.D.S. (Master of Dental Surgery) 2 60% in Bachelor (B.D.S.)
7 M.D./M.S. 1 60% in Bachelor (M.B.B.S.)
8 M.Ed. (2 reserve for Guidance & Counsel) 5 50% in B.Ed.
9 M. Pharm 5 60% in B. Pharmacy (GPAT score preferred)
10 M.Sc. MLT. (Medical Laboratory Technology) 2 60% in Bachelor (B.Sc. M.L.T)
11 M.S.W. (Master of Social Work) 2 55% in Bachelor
12 L.L.M./L.L.B. 2 55% in Bachelor (L.L.B./Any Bachelor)
13 P.G. Counseling & Guidance 2 50% in Master (2 reserved for women)
14 P.G. Journalism/Mass Communication 5 50% in Bachelor
15 C.A. / Cost & Work Accountancy 2 60% in Class XII / 50% in Bachelor
16 M.A. in Clinical Psychology 2 55% in Bachelor (B.A. Psychology preferred)
17 MFA 2 55% in Bachelor
18 M.A. 35 55% in Bachelor (B.A.)
19 M.Com. 20 55% in Bachelor (B.Com.)
20 B.Ed. 10 55% in Bachelor
21 B.L.I.S. (Bachelor of Library &Information Science) 2 55% in Bachelor
22 Post B.Sc. Nursing 20 General Nursing and Midwifery (Diploma)
23 M. Tech. 2 55% in B.Tech. or Equivalent
24 Master in Public Health 1 55% in Bachelor
25 M.Sc Nursing 4 55% B.Sc Nursing / Post B.Sc. Nursing
26 Others (Master & P.G. Diploma) 5 55% in Bachelor

 

༣། ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་འམ། ལས་རིགས་སྦྱོང་བརྡར། ཌིབ་ལོ་མ་བཅས་ཀྱི་སློབ་ཡོན།  ༼ ས་མིག་གྲངས་ ༢༧༨༽

Under Graduate Scholarship Application Link:   Click here to fill the form

Last Date: 20th July 2022 by 11:59 pm.

S.No Subject /Course Seat Min% for Scholarship
1 M.B.B.S. 8 60% in class XII PCB ( Scholarship Only )
2 B. Engineering/B.Tech 7 60% in class XII PCM
3 Bachelor of Architecture 2 60% in class XII with PCM (40% score NATA preferred)
4 B.Sc. B.Ed./ BA B.Ed. 10 60% in class XII science
5 B.Elementary Education (B.El.Ed.) 2 55% in class XII (for women)
6 B.Sc.Hons in Occupational Therapy, Ophthalmic Techniques, Agriculture, Computer Science, Respiratory Theory, MLT, Biotech, Radiology, Dairy Farming IT & Others 15 55% in class XII Science
7 B.C.A. (Bachelor of Computer Application) 10 55% in class XII
8 B.P.T. (Bachelor of Physiotherapy) 3 60% in class XII with PCB
9 B.D.S. (Bachelor of Dental Surgery) 4 60% in class XII with PCB
10 B.Sc. Nursing 15 60% in class XII Science (4 reserved for women)
11 Bachelor of Pharmacy 5 60% in class XII science
12 Bachelor of Veterinary Service (BVS) 2 60% in class XII with PCB
13 B.A. L.L.B. (Bachelor of Law) 3 55% in class XII (CLAT score preferred)
14 B.A. Hons in English, Psychology, Foreign Language & others 30 60% in class XII Arts
15 B.P.Ed. (Bachelor of Physical Education) 4 55% in class XII (2 reserved for women)
16 B.B.A. / B.B.M. / B.B.S. / F.M.M. 15 55% in class XII
17 B.H.M. (Bachelor of Hotel Management) 10 55%in class XII
18 B.Com. Hons 8 60% in class XII Commerce with Math
19 B.F.A. (Bachelor of Fine Arts) 3 60% in class XII
20 B.S.W. (Bachelor of Social Work) 2 55% in class XII
21 Bachelor in Special Education 1 55% in class XII
22 Bachelor (Others) 4 60% in class XII
23 B.A. General 20 60% in XII Arts & 65% in Vocational
24 B.Sc. General 5 55% in class XII Science
25 B.Com. General 15 60% in XII Commerce & 65% in Vocational
25 Front Office/ Housekeeping/Food Production & Beverages, Cookery Craft. 30 Vocational Courses: 55% in class XII (5 reserved for women). Course should be minimum of 9 Month
27 Travel, Tourism & Ticketing.
28 Office Management/Secretarial Practices.
29 Hotel Management.
30 Beautician.
31 Stock Market.
32 Airhostess/Flight Steward/Make-up Artist.
33 Others.
34 Web Designing / Multi Media / Animation 5 Diploma Courses: 55% in class XII (Course should be minimum of 9 Month)
35 Graphic Designing 5
36 General Nursing 10
37 Fine / Commercial Arts 2
38 Medical Laboratory Technology (MLT) 2
39 Dental Hygienist 2
40 Dental Mechanist 2
41 Photography/Film Making 2
42 Radiology 1
43 D.Pharmacy 1
44 Chemical Engineering 1
45 Electrical Engineering 1
46 Printing Engineering 2
47 Horticulture 2
48 Dairy Farming 2
49 Others 5

 

༤།    བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རིགས། ས་མིག ༡༠ (Tibetan Arts and Crafts: 10 seats)

ལྷ་བྲིས་དང་། རྐོས་རིས། ཤིང་བཟོ། འཚེམ་བཟོ། སྣུམ་ཚོན་རི་མོ། ཐང་གའཚེམ་དྲུབ་བཅས་ཀྱི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠ ཡོད། སློབ་གཉེར་བ་འདི་རིགས་ནོར་གླིང་མཐོ་སློབ་དང་། པཏ་ལི་ཀུལ་བོད་ཁྱིམ། མ་སུ་རི་བོད་ཁྱིམ་ལག་ཤེས་ཁང་། ཝཱ་ཎ་དབུས་བོད་ཀྱི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་། བལ་ཡུལ་སྤོག་ར་ལག་ཤེས་ཁང་བཅས་གང་རུང་ནས་བཟོ་རིག་སློབ་ཚན་བཞེས་པ་ཞིག་དགོས།

༥།    བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་རིག་གནས་སློབ་སྦྱོང་། ས་མིག ༣༥ (Higher Tibetan Studies: 35 seats)

ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༢༠ དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༥ ཡོད། དེ་བཞིན་ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གཞུང་གཅེས་སྐྱོང་ཁངགི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེས་མཐོའི་སློབ་གླིངདུ་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠ ཡོད། སློབ་ཚན་འདིའི་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་ནོར་གླིང་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་ཆེས་མཐོའི་སློབགླིངདུ་ཐདཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས།

༦།    བལ་ཡུལ་ཁུལ་གྱི་བོད་རིགས་སློབ་ཕྲུག་ཆེད་ཟུར་བཅད་སློབ་ཡོན། ས་མིག ༡༥ (Reserved for Nepal: 15 seats)

བལ་ཡུལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པའི་སློབ་ཕྲུག་ཆེད་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༥ ཟུར་བཅད་བཞག་ཡོད། འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་བལ་ཡུལ་གངས་ཅན་བདེ་རྩའི་ལས་ཁང་དུ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས།

 

མཆན།    བལ་ཡུལ་ནས་ཡིན་པའི་སློབ་ཕྲུག་གང་ཞིག་རྒྱ་གར་ནས་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཐོན་པ་རྣམས་དང་། གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་ཡོན་ཞུ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཐད་ཀར་འཚང་སྙན་འབུལ་ཆོག

 

༧།    གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་ཡོན། ས་མིག ༡༠ (Sowa Rigpa: 10 seats)

གསོ་བ་རིག་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༡༠ ཡོད། སློབ་ཡོན་འདིའི་ཆེད་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཡིག་རྒྱུགས་གྲུབ་འབྲས་བརྒྱ་ཆ་ཉུང་མཐར་ ༦༠ ལོན་པའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་གསོ་བ་རིག་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ངོས་འཛིན་ཡོད་པའི་གསོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཞིག་ནང་སློབ་འཇུག་ཟིན་པ་ཞིག་དགོས།

༩།   ༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་ཟུར་བཅད་སློབ་ཡོན།   ས་མིག ༧   (DLIHE: 7 Seats)

༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་ཆེད་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༥ དང་། རིགས་ཅིག་རྐང་འཛིན་གྱི་སློབ་གཉེར་བ་ ༢ བཅས་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༧ ཡོད། སློབ་ཚན་འདིའི་ཐོག་འཚང་སྙན་འབུལ་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་སྦེང་ལོར་༸ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཐད་ཀར་འབྲེལ་བ་ཞུ་དགོས།

ག༽   ཤེས་རིག་མཐོ་སློབ་སློབ་ཡོན་གྱི་སྒྲིག་གཞི་ཞིབ་ཕྲ་གཤམ་གསལ་དྲྭ་ཚིགས་ཁག་ནས་གཟིགས་ཐུབ།

 www.sherig.org

མཆན། ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་འདི་བཞིན་ཐོབ་ཐང་ཞིག་མིན་པར་རོགས་སྐྱོར་ཚུལ་དུ་སྦྱར་བ་ཞིག་ཡིན་པར་སོང་། དེ་དོན་སྙན་འབུལ་བ་ཡོངས་ནས་དགོངས་བཞེས་དགོས་      པ་ཞིག་ལ་སོ་སོའི་ནང་མི་དཔལ་འབྱོར་གནས་བབས་འགྲིག་ངེས་ཡོད་རིགས་རྣམས་ནས་སློབ་ཡོན་འདི་ཞུ་མ་དགོས་པ་གཙོ་འདོན་གནང་ཐབས་དགོས་པའི་        འབོད་སྐུལ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན།

 

འབྲེལ་གཏུག་ཞུ་ཡུལ།       (For queries, contact:)

Lobsang Dhargye: For Ph.D, UG General, Vocational & Diploma courses / MBBS reserved seats. 9805688414

Lodoe Rabsel:  For UG Professional courses/ other reserved seats.  9805203182

Tenzin Tashi:    For PG/Masters courses. 7678326285

 

Posted by:

Scholarship Section

Department of Education, CTA

Gangchen Kyishong, Dharamsala – 176215

District Kangra, Himachal Pradesh, India

Phone: +91.01892.226695, 222572, 222721

Email: [email protected], [email protected]

Website: www.sherig.org, www.lamton.org

Date: 11th April, 2022

 

DOE SCHOLARSHIP NORMS BASED ON PERFORMANCE
S.No Course Based on Performance General Students Economically Disadvantaged Students ( Nyamthak )
A. Research Studies: Fixed Norms
1 1. Ph.D                      75,000.00                          75,000.00
2 2. M.Phil                      65,000.00                          65,000.00
B. Post Graduates Studies Based on UG %
1 Post Graduates / Master Above 95                    100,000.00                        100,000.00
90-94                      65,000.00                          70,000.00
85-89                      60,000.00                          65,000.00
80-84                      55,000.00                          60,000.00
75-79                      50,000.00                          55,000.00
Below 74                      45,000.00                          50,000.00
2 B.Ed 60 and above                      65,000.00                          65,000.00
C. Professional Studies: Based on Class XII %
1 B.Sc B.Ed(Reserved seat) 60 and above                    100,000.00                        100,000.00
2 UG Professionals ( MBBS / Engg , B.Tech/ B.Pharm/ BDS/BA.LLB/) Above 95                    100,000.00                        100,000.00
90-94                      75,000.00                          80,000.00
85-89                      70,000.00                          75,000.00
80-84                      65,000.00                          70,000.00
75-79                      60,000.00                          65,000.00
Below 74                      55,000.00                          60,000.00
3 B.Sc B.Ed/B.A. B.Ed(Integrated course) 60 and above                      75,000.00                          75,000.00
4 UG Professionals ( Other Courses) Above 95                    100,000.00                        100,000.00
90-94                      65,000.00                          70,000.00
85-89                      60,000.00                          65,000.00
80-84                      55,000.00                          60,000.00
75-79                      50,000.00                          55,000.00
Below 74                      45,000.00                          50,000.00
D. UG General and Others Studies: Based on Class XII %
1 Bachelor Courses Above 95                    100,000.00                        100,000.00
90-94                      60,000.00                          65,000.00
85-89                      55,000.00                          60,000.00
80-84                      50,000.00                          55,000.00
75-79                      45,000.00                          50,000.00
Below 74                      40,000.00                          45,000.00
2 Diploma: Fixed Norms                      40,000.00                          45,000.00
3 Vocational Courses:                      40,000.00                          45,000.00
4 Sahara/ Norling PG:                      54,000.00                          54,000.00
5 Sahara Norling UG:                      45,000.00                          45,000.00
6 Sowa Rigpa:                      45,000.00                          45,000.00
7 Correspondent Course:                      10,000.00                          10,000.00

 

DOE Sholarship-2022
སྔོན་མ།
བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་དཔེ་དེབ་དང་འགུལ་བརྙན་ཁག་གཅིག་དབུ་འབྱེད་དང་འབྲེལ་དཔེ་དེབ་ཁྲོམ་འདུས་ཤིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།
ཕྱི་མ།
མཐོ་རིམ་སློབ་མའི་རྩོམ་འབྲིའི་གསལ་བསྒྲགས།
Menu