རྩོམ་སྒྲིག་ཚན་པའི་དེབ་རིགས།

༄༅། །གཤམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཁག་དགོས་མཁོ་མཆིས་ཚེ་ཤེས་རིག་པར་ཁང་དུ་མངགས་ཉོ་བྱེད་ཆོག་ལ། རྒྱ་བལ་འབྲུག་གསུམ་གཙོས་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ཏུ་མཁོ་གཏོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།
འབྲེལ་གཏུགས་ཁ་བྱང་ནི།
དིལླི་ཤེས་དཔར་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་ཁུངས།

Head Office Address:
DIRECTOR
Sherig Parkhang Trust,
R-27 & 28, Ramesh Park, Laxmi Nagar, Delhi- 110092
Tel: 011-22453672 (O), Tele Fax: 011-22455634 (O) & 011-22013260 (R)
E-mail- [email protected]

དྷརྨ་ས་ལའི་གངས་སྐྱིད་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།

Branch Office Address:
Branch Manager,
Sherig Parkhang Trust,
Session Road, Dharamshala, Distt Kangra, H.P – 176215
Tel: 01892-222673 (O)
E-mail- [email protected]

དྷརྨ་ས་ལའི་མེག་ལོ་ཡན་ལག་ཚོང་ཁང།

Sherig Parkhang
Mcleod Ganj-176219, Dharamsala, (H.P.)

དིལླི་ཡན་ལག་ཚོང་ཁང།

Sherig Parkhang
House No. 179 B, Tibetan colony, (back side of Tibetan day school)
Majnu ka tilla,Delhi-54
Tel: 23810830

བལ་ཡུལ་ཡན་ལག་ལས་ཁུངས།

Sherig Parkhang (TCRPC)
P.O. Box No. 7949, Boudhanath,
Kathmandu, Nepal
Tel: 009771-4480677, 6213863

ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།

༢༠༡༨ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༩༤-༡༩༨)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ།
༢༠༡༧ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༨༤-༡༩༣)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ།
༢༠༡༦ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༧༦-༡༨༣)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
 འདོན་ཐེངས་བདུན་པ།  འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ།
༢༠༡༥ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༦༧-༡༧༥)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ།
༢༠༡༤ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༦༠-༡༦༦)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ།
༢༠༡༣ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༥༢-༡༥༩)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ།
༢༠༡༢ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༤༣-༡༥༡)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ།
༢༠༡༡ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༣༦-༡༤༢)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ།
༢༠༡༠ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༢༧-༡༣༥)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ།
༢༠༠༩ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༡༥-༡༢༦)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཅིག་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་གཉིས་པ།
༢༠༠༨ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༡༠༦-༡༡༤)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ།
༢༠༠༧ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད།(སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༩༦-༡༠༥)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ། འདོན་ཐེངས་གསུམ་པ། འདོན་ཐེངས་བཞི་པ། འདོན་ཐེངས་ལྔ་པ། འདོན་ཐེངས་དྲུག་པ།
འདོན་ཐེངས་བདུན་པ། འདོན་ཐེངས་བརྒྱད་པ། འདོན་ཐེངས་དགུ་པ། འདོན་ཐེངས་བཅུ་པ།    
༢༠༠༦ ལོའི་ཕ་ཡུལ་ཤེས་བྱའི་བང་མཛོད། (སྤྱིའི་འདོན་ཐེངས་༩༤-༩༥)
འདོན་ཐེངས་དང་པོ། འདོན་ཐེངས་གཉིས་པ།
Menu