བོད་དགེའི་འོས་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ། བོད་དགེའི་འོས་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ས་རཱ་བོད་ཀྱི་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༧ ནས་ཟླ་གྲངས་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་བོད་དགེའི་འོས་སྦྱོང་འགོ་འཛུགས་གནང་དང་། འོས་སྦྱོང་གི་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ཤེས་རིག་ཤེས་ཡོན་ཚན་པའི་འགན་འཛིན་ཆེད་ཕེབས་གནང་ཡོད། ༢༠༢༤ ལོའི་ UWC སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། ༢༠༢༤ ལོའི་ UWC སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས། ༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། United World College ( UWC ) ཚོགས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་རྒྱ་གར་གཙོས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་བཅོ་བརྒྱད་ནང་ཡོད་པའི་མཐོ་སློབ་ཁག་ནང་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་ཀྱི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལང་ཚོ་དར་བབ་པའི་རྒྱུད་ལ་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་བ། ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་ལང་ཚོ་དར་བབ་པའི་རྒྱུད་ལ་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་བ། ༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༠༩ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་བཞུགས་སྒར་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་བསྟི་གནས་ཁང་དུ་ལང་ཚོ་དར་བབ་པའི་རྒྱུད་ལ་གོམས་གཤིས་བཟང་པོ་དང་། སྒྱུ་རྩལ་གོང་སྤེལ་གཏོང་ཐབས་ཀྱི་ཟབ་སྦྱོང་དབུ་འཛུགས་གནང་ཡོད།

ཟླ་རེའི་གསར་འགྱུར།

གསར་གནས།

ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ལོར་སྨན་པའི་བར་བཞག་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བར་བཞག་སློབ་ཡོན་གྲངས་ ༢༠ ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་ནི། འཛིན་རིམ་བཅུ་གཉིས་ནང་ཚན་རིག་སློབ་ཚན་ཐོན་ཏེ་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༤ ལོར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ཀྱི་སྨན་པའི་ཚུད་རྒྱུགས་གྲ་སྒྲིག་གནང་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟིན་དགོས།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོའི་ནུས་རྩལ་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༠༦ ཚེས་ ༠༡ ཉིན་ནས་འགོ་འཛུགས་ཀྱིས་ཉིན་གྲངས་གསུམ་རིང་ཀ་སྦུག་སམ་བྷོ་ཊ་གཏན་སློབ་ཏུ་སློབ་ཕྲུག་ཕོ་མོའི་ནུས་རྩལ་དགོས་མཁོ་གཞིར་བཟུང་སློབ་ཁྲིད་ཐབས་ལམ་སྐོར་ཟབ་སྦྱོང་གོ་སྒྲིག་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་སློབ་ཁག་གི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་ཚན་རྩིས་འཕྲུལ་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་གོ་སྒྲིག་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༠༥ ཚེས་ ༡༥ ནས་ ༣༠ བར་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་པ་ལམ་པུར་ཚན་རིག་བསྟི་གནས་ཁང་། ཇི་སི་ནེ་གི་མཐོ་སློབ་བཅས་མཉམ་སྦྲེལ་གྱིས་ཚན་རྩིས་འཕྲུལ་གསུམ་གྱི་ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་ཞིག་གོ་སྒྲིག་གནང་བ་ལྟར་རྡ་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་སློབ་ཁག་ལྔ་མཉམ་ཞུགས་གནང་ཡོད།

༢༠༢༤ ལོའི་ཉི་ཧོང་ཅི་སྦཱ་བཟོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་དུ་སློབ་ཡོན་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅། །བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར། ཉི་ཧོང་ཅི་སྦཱ་བཟོ་རིག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་རང་རེའི་བོད་རིགས་གསུམ་ལ་ལོ་གཉིས་ཀྱི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པའི་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་སློབ་ཡོན་དོད་དང། སྡོད་གནས། དེ་བཞིན་ལམ་གྲོན་བཅས་ཡོད་པའི་སློབ་ཡོན།

ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་མཐུན་སྦྱོར་བ་རྣམས་ལ་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་། དཔྱད་སྒོམ་ལ་བརྟེན་པའི་སྙིང་རྗེའི་སྦྱོང་བརྡར་ཐོག་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།

༄༅། །ཕྱི་ལོ་ ༢༠༢༣ ཟླ་བ་ ༥ ཚེས་ ༢༤ ཉིན་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་བཞུགས་སྒར་རྡ་སའི་ཉེ་འདབས་སུ་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་སྦྱོང་བརྡར་ཁང་དུ་བོད་པའི་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སཱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་མཐུན་སྦྱོར་བ་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་།

||      གསལ་བསྒྲགས།

Menu