Category Archives: Job Vacancy

Vacancies in CST Dalhousie

Central School for Tibetan Dalhousie is going to appoint Teaching/Non-Teaching staff purely on contractual basis for the forth coming session 2016-17 on handsome & revised rate of salary as per M.H.R.D. Ministry noms. Educational Qualification and Experience required for the said posts are given below (0)

JOB ANNOUNCEMENT

The Department of Education, Central Tibetan Administration, Dharamsala invites application for the post of Rector (on deputation) at three Central School for Tibetans under CTSA, New Delhi and two posts of ‘Facilitators’ for ‘Technology-based after-school Coaching Program’, one at Mussoorie (CST and THS) and the other at TCV Selakui. Coaching Facilitator will ‘run and monitor’ the Class XI and XII

Job Vacancy Announcement

དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། བལ་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་གཞི་རིམ་གོང་མ་འཛིན་རིམ་བཅུ་གཅིག་དང་བཅུ་གཉིས་སློབ་ཁྲིད་གནང་མཁན་གྱི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དགེ་རྒན་གྱི་ས་མིག་གཅིག་ཡོད་ན། གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༠ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་ (Official Website) ནང་ཡོད་པ་ལྟར་འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་པ་ (Master’s Degree) དང་དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པའི་གྲུབ་འབྲས་ (B.Ed. Result) གཉིས་བསྡོམས་ཏེ་མཐོ་ཤོས་དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ལ་ངོས་སྦྱོར་གནང་རྒྱུ་དང་མཐའ་མའི་བསྐོ་གཞག་རྣམ་རྒྱལ་མཐོ་སློབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡིན། (452)

Job Announcement

དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ལ་དྭགས་ཟངས་དཀར་ས་གནས་སུ་ཡོད་པའི་ལམ་སྒྲོན་དཔེ་གསར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ནང་གཤམ་གསལ་དགེ་རྒན་ཁག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། ཟུར་གསལ་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་ (www.sherig.org/en) ནང་ཡོད་པ་ལྟར་འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ཉེ་བའི་གཙུག་ལག་རབ་འབྱམས་ཐོན་པའི་རྒྱུགས་འབྲས་ (Bachelor’s degree result ) དང་། དགེ་རྒན་འོས་སྦྱོང་ཐོན་པའི་རྒྱུགས་འབྲས་ (B.Ed. result) གཉིས་བསྡོམས་ཏེ་མཐོ་ཤོས་དེ་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་ལམ་སྒྲོན་དཔེ་གསར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པར་ངོས་སྦྱོར་གནང་རྒྱུ་ཡིན། མཐའ་མའི་བསྐོ་གཞག་ལམ་སྒྲོན་དཔེ་གསར་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་འཛིན་སྐྱོང་ཚོགས་པ་ནས་གནང་རྒྱུ་ཡིན། (1206)

དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས། དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། ༄༅། ། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༣ ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ལྡི་ལི་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭ་ཁག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་རྒྱུ་ཐག་གཅོད་གནང་ཡོད་པ་ལྟར། ཉེ་ཆར་རྒྱ་གར་དབུས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་དང་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་གཉིས་ནས་གཞི་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ་གྲངས་ ༥ དང་གཞི་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ་གྲངས་ ༥ བཅས་སློབ་ཁག་གྲངས་ ༡༠ ཐམ་པ་འདི་ལོའི་ཕྱི་ཟླ་ ༦ པའི་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཁྱབ་ཁོངས་སཾ་བྷོ་ཊ་བོད་སློབ་ཚོགས་པར་རྩིས་སྤྲོད་གནང་གཏན་འཁེལ་སོང་ན། རིང་མིན་སློབ་ཁག་དེ་ཚོའི་ནང་དགེ་ཆེ་(HM) གྲངས་ ༥ དང་། འབྲིང་རིམ་དགེ་རྒན་ (TGT) གྲངས་ ༡༤ གཞི་རིམ་འོག་མའི་དགེ་རྒན་ (PRT) གྲངས་ ༡༥ ལུས་རྩལ་དགེ་རྒན་ (PET) གྲངས་ ༤ གློག་ཀླད་དགེ་རྒན་ (Computer Instructor) གྲངས་ ༤ བཅས་ཛ་དྲག་གིས་དགོས་མཁོ་མཆིས་ན། རང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནང་གཤམ་གསལ་ཆ་རྐྱེན་ཚང་ཞིང་གོང་གསལ་ས་མིག་ཐོག་ཞབས་ཞུ་གནང་འདོད་ཡོད་རིགས་ནས་དོ་བདག་གི་ཞུ་སྙན་དང་དགོས་མཁོའི་ལག་འཁྱེར་ཡིག་ཆའི་ངོ་བཤུས་བཅས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༥ ནང་ཚུད་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་སུ་ཕུལ་འབྱོར་ཟིན་པ་དགོས། འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་ (www.sherig.org/en) ནས་ཕབ་ལེན་གྱིས་འཐུས་གཙང་འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། འཚང་སྙན་འབུལ་མཁན་ཁྲོད་ཆ་རྐྱེན་ཚང་བ་རྣམས་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཕྱི་ཟླ་

ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

དགེ་རྒན་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས། དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ཁྱབ་ཁོངས་གཏན་ཉིན་སློབ་གྲྭའི་ནང་གཤམ་གསལ་དགེ་རྒན་ཁག་གི་ས་མིག་ཡོད་ན། ཟུར་སྦྱར་ཆ་རྐྱེན་རྣམས་ཚང་ཞིང་ལས་གནས་སུ་ཞུགས་བློ་ཡོད་རིགས་ནས་དགོས་མཁོའི་ལག་འཁྱེར་ངོ་བཤུས་དང་སྦྲགས་གཤམ་གསལ་ཞལ་བྱང་ཐོག་ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༦ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ འགྱངས་མེད་འཚང་སྙན་འགེངས་ཤོག་ཤེས་རིག་དྲ་རྒྱ་ (www.sherig.org/tb) ནང་ཡོད་པ་ལྟར་འགེངས་འབུལ་ཞུ་དགོས། ཆ་རྐྱེན་ཚང་བའི་སྙན་འབུལ་བ་རྣམས་ངག་རྒྱུགས་ལམ་ནས་འདེམས་སྒྲུག་བྱས་ཏེ་དབུས་བོད་སློབ་འཛིན་ཚོགས་ནས་ལོ་གཅིག་རིང་ཆོད་གན་ཐོག་བསྐོ་གཞག་གནང་རྒྱུ་དང་། དེའི་རྗེས་གནས་བབས་དང་སྒྲིག་གསལ་ལྟར་གནང་རྒྱུ། (792)

ས་མིག་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

ཕྱི་ལོ་ 2016 སློབ་དུས་ཀྱི་སྨན་པ་སློབ་སྦྱོང་དང་བཟོ་སྐྲུན་རིགས་གནས་ཀྱི་ཟུར་བཅད་ས་མིག་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས། (213)