Monthly Archives

༢༠༡༥ ལོའི་ཤེས་རིག་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པ་དང་འབྲེལ་བའི་གསལ་བསྒྲགས།

Announcement, News

༄༅།། བཀའ་ཤག་སྐབས་༡༤ པས་ཤེས་ཡོན་ལ་གལ་གནད་ཆེ་ཤོས་སུ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ཐོག་དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ནས་སློབ་ཕྲུག་སོ་སོའི་འབད་རྩོལ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་ལ་སེམས་སྐུལ་ལེགས་གསོལ་དང་འབྱོར་འཁོས་ཞན་པའི་སློབ་ཕྲུག་དང་ཁྱིམ་ཚང་བཅས་ལ་དམིགས་བསལ་དགོངས་བཞེས་སློབ་ཡོན་འཆར་གཞི་གསར་པའི་གནད་དོན་ཁག་མང་ཚོགས་ནས་མཁྱེན་རྟོགས་ཡོང་ཐབས་སུ་ ༢༠༡༣ ལོ་ནས་འཆར་གཞི་དང་སྦྲགས་བརྒྱུད་ལམ་སྣ་ཚོགས་རྒྱུད་གསལ་བསྒྲགས་ཞུས་ཡོད་ཀྱང་། དེ་དོན་འདི་ལོ་ཡང་འབྲེལ་ཡོད་སློབ་ཕྲུག་དང་ཕ་མ་མང་ཚོགས་བཅས་ལ་བསྐྱར་དུ་གསལ་བསྒྲགས་ཞུ་རྒྱུར།

Download (PDF, 133KB)

Previous
TMU & KET Scholarship 2015
Next
བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དང་ནང་དོན་རིག་པའི་ཟབ་ཁྲིད་ཐེངས་གཉིས་པ།
Menu